Select Page

Avís Legal

Informació Legal

Informació General

En compliment del que es preveu a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic i altres normes de legal aplicació, es posa en coneixement dels usuaris del portal www.solvia.es les dades d’informació general següents:
1- El domini www.solvia.es conté el portal creat i mantingut per la companyia Solvia Servicios Inmobiliarios, S.L.U. (a partir d’ara, Solvia). Aquesta entitat és la propietària dels seus continguts.

2- El seu objecte social és la prestació de serveis de la informació i intermediació immobiliària en l’àmbit nacional i internacional y el seu domicili social és a:

Avenida Óscar Esplá nº 37
03007 Alacant (Espanya)

3- Solvia té el C.I.F. nº B-62718549.

4- Solvia es troba inscrita al Registre Mercantil de la província d’Alacant al tom 2985, foli 55, full nº A95157.

5- Els usuaris d’aquest portal poden establir una comunicació directa i efectiva amb Solvia mitjançant:

Correu: Av. de Elche, 178 03008 – Alacant – Espanya
Tfno: (+34) 902.333.131
E-mail: sacsolvia@solvia.es

Condicions d’ús

Condicions Generals d’ús de lectura obligada

1- Informació General 

Aquestes condicions generals regulen l’ús del lloc web de Solvia Servicios Inmobiliarios, S.L.U. , Solvia, al qual s’accedeix mitjançant l’adreça principal www.solvia.es, així com a través de les adreces URL www.solvia.cat, i de totes aquelles que permetin accedir directament a algunes seccions o pàgines web pertanyents al lloc web.

Aquest lloc web és titularitat de l´entitat Solvia Servicios Inmobiliarios, S.L.U. –a partir d’ara, Solvia—. Les dades relatives a aquesta entitat es poden consultar a l’arxiu d’informació general accessible des de la pàgina principal d’aquest portal.

2- Acceptació de les condicions

Els usuaris han de llegir les condicions generals d’ús d’aquest lloc web, que tenen naturalesa contractual.

L’ús o accés a aquest lloc implica el coneixement i la plena acceptació d’aquestes condicions generals i de les que, en qualsevol moment, pugui establir Solvia. Per tant, és responsabilitat de qualsevol visitant o usuari llegir atentament les condicions generals d’ús vigents cadascuna de les vegades en què accedeixi a aquest lloc web.

Així mateix, la utilització de determinats serveis a disposició dels usuaris d’aquest lloc web pot estar sotmesa a condicions particulars, advertències o instruccions que també han de ser consultades i acceptades sense reserves per aquells.

3- Objecte

A través d’aquest lloc web es facilita als usuaris l’accés i la utilització de diversos serveis i continguts posats a disposició per Solvia o per tercers.

El lloc té com a objecte prestar serveis d’informació comercial, així com activitat comercial, fins i tot mitjançant reserva per via electrònica, sobre productes o serveis inclosos al web de Solvia i qualsevol altre vinculat a aquest.

Tots els productes i serveis continguts són prestats d’acord amb la normativa vigent.

4- Condicions d´accés al lloc web i ús

4.1 Gratuïtat de l´accés

La utilització del lloc web de Solvia té un caràcter gratuït. L’existència en aquest lloc web, si escau, de serveis l’ús dels quals estigui condicionat al pagament d’un preu serà oportuna i degudament advertida a l’usuari.

4.2 Registre de l’usuari.

Amb caràcter general, l’accés i utilització d’aquest lloc web no exigeix la prèvia inscripció o registre dels usuaris. No obstant això, i amb caràcter excepcional, determinats serveis poden estar supeditats al registre de l’usuari en les bases de dades de Solvia. Solvia donarà a aquestes dades el tractament automatitzat que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, en les condicions i els termes indicats a la secció de política de protecció de dades de caràcter personal. Els usuaris autoritzen el tractament per part de les empreses pertanyents al grup, d’acord amb les finalitats esmentades. En aquests casos, l ‘usuari es compromet a usar les seves claus d’accés (nom d’usuari i contrasenya) d’acord amb les restriccions següents:

– La contrasenya, elegida per l’usuari, no pot ser contrària a la moral i els bons costums generalment acceptats, ni pot lesionar els drets a l’honor i a la pròpia imatge de tercers, així com tampoc infringir de cap manera els drets de propietat industrial o intel•lectual de tercers.

– Les claus d’accés són per a ús exclusiu de l’usuari titular d’aquestes i la seva custòdia i correcta utilització són responsabilitat exclusiva seva. Solvia no és responsable de cap perjudici en què l’usuari o tercers puguin incórrer com a conseqüència que altres persones utilitzin la seva contrasenya, amb consentiment o coneixement de l’usuari o sense.

Solvia es compromet a complir l’obligació de secret respecte a la contrasenya utilitzada per l’usuari.

4.3 Veracitat de les informacions de l´usuari

L’usuari garanteix la veracitat i autenticitat de les informacions i dades que comuniqui en virtut de la formalització de les sol•licituds i els formularis de subscripció que, si escau, siguin necessàries per accedir a determinats serveis.

En aquest sentit, és obligació de l’usuari mantenir actualitzades informacions de manera tal que corresponguin a la realitat en cada moment. Qualsevol manifestació falsa o inexacta que es produeixi com a conseqüència de les informacions i dades manifestades, així com els perjudicis que aquesta informació pugui causar, serà responsabilitat de l’usuari.

4.4 Obligació d´ús correcte de serveis i continguts

4.4.1 L’usuari assumeix l’obligació d’efectuar un ús correcte dels serveis i continguts que integren aquest lloc web d’acord amb les condicions generals vigents, les lleis i la moral i els bons costums generalment acceptats, així com l’ordre públic.

4.4.2 Llevat d’autorització prèvia i expressa de Solvia, els usuaris únicament poden utilitzar els seus continguts i serveis per a un ús propi i personal i, per tant, s’han d’abstenir de realitzar qualsevol acte que, directament o indirectament, en suposi una explotació comercial.

4.4.3 En tot cas, els usuaris han d’utilitzar els continguts i serveis facilitats per Solvia d’acord amb la legislació vigent i han d’assumir les responsabilitats que els corresponguin per les conductes o activitats que, en qualsevol forma, puguin resultar il•lícites o lesives per a drets de tercers o que puguin perjudicar, impedir o limitar la utilització d’aquest lloc web a Solvia o a altres usuaris.

4.4.4 Els menors d’edat no emancipats poden fer ús dels serveis oferts per aquest lloc web només amb el permís previ dels seus pares o representants legals, que es presumirà llevat de notificació en contrari.

4.4.5 En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, els usuaris es comprometen a no captar dades o continguts amb fins publicitaris, així com a no transmetre o difondre a través d’aquest lloc web missatges, imatges, fotografies, programari, dades o continguts que:

– de qualsevol forma contravinguin drets fonamentals reconeguts per l’ordenament jurídic o hi atemptin.

– indueixin, incitin o promoguin actuacions delictives, denigrants, difamatòries, infamants, violentes, discriminatòries per raó de sexe, raça, religió o ideologia o, en general, siguin contràries a la llei, a la moral o a l’ordre públic.

– siguin falsos, ambigus, inexactes, exagerats, obscens o extemporanis.

– es trobin protegits per qualsevol dret de propietat intel•lectual o industrial pertanyent a tercers, llevat d’autorització prèvia i suficient del seu legítim titular.

– lesionin o puguin lesionar el dret a l’honor, a la intimitat personal i a la imatge de terceres persones o infringeixin la normativa sobre el secret o la confidencialitat de les comunicacions.

– constitueixin publicitat il•lícita, enganyosa o deslleial.

– continguin virus, cavalls de Troia o qualsevol altre material o programa que pugui danyar o alterar el funcionament d’equips o sistemes informàtics.

4.5 Restriccions d´accés

Solvia es reserva el dret unilateral de denegar l’accés a aquest lloc web a aquells usuaris que incompleixin les condicions generals d’ús vigents, i això sense necessitat de previ avís o justificació.

5- Propietat industrial i intel·lectual

5.1 Propietat industrial

L’ús dels signes distintius (gràfics i denominatius) que surten en aquest lloc web, entre els quals destaca la marca gràfica denominativa Solvia, ha estat autoritzat per a la seva utilització per part de Solvia o són propietat exclusiva d’aquesta. Per tant, queda prohibida la seva utilització en el trànsit econòmic per part de tercers que no tinguin l’autorització deguda.

L’eventual presència en aquest lloc de signes distintius de titularitat aliena a la indicada al paràgraf precedent s’efectua amb l’autorització dels seus legítims propietaris, sempre amb el degut respecte als seus drets d’exclusiva.

5.2 Noms de domini

En el mateix sentit que allò referit a l’apartat precedent, el nom de domini www.solvia.es i tots aquells que serveixin per accedir de manera directa o indirecta a aquest lloc són de titularitat d’empreses del grup Banc Sabadell. La seva utilització indeguda en el trànsit econòmic suposaria una infracció dels drets conferits pel seu registre i serà perseguida pels mitjans previstos a la llei.

5.3 Drets d’Autor.

5.3.1 Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, sons, vídeos, animacions, gravacions, programes d’ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel•lectual existent en aquest lloc, així com el mateix lloc en conjunt com a obra artística multimèdia, estan protegits com a drets d’autor per la legislació vigent en matèria de propietat intel•lectual.

5.3.2 D’acord amb el que s’exposa, corresponen a Solvia els drets exclusius de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, així com qualsevol altre dret de naturalesa patrimonial, sobre els elements indicats al paràgraf precedent; i tot això sens perjudici dels drets morals que sobre l’autoria corresponguin als seus autors.

5.3.3 Queden exceptuats d’aquesta protecció els arxius o programes d’ordinador que no siguin titularitat de Solvia i d’accés gratuït (freeware) que, si escau, l’usuari pugui trobar i descarregar des de diverses pàgines d’aquest lloc amb la finalitat de possibilitar l’accés a aquestes i als serveis oferts. Es tracta, en tot cas, d’aplicacions que tenen el caràcter de domini públic per expressa voluntat dels seus autors.

5.4 Ús personal.

L’usuari queda expressament autoritzat per Solvia a visualitzar, imprimir, copiar o emmagatzemar en el seu disc dur o en un altre suport físic les creacions intel•lectuals protegides i qualsevol altre contingut o actiu emparat o no per un dret d’exclusiva, sempre que això s’efectuï per a fins personals i privats de l’usuari, sense finalitat comercial o de distribució, i sense modificar, alterar o descompilar els continguts esmentats abans. Aquesta facultat d’ús personal s’entén reconeguda sempre que es respectin intactes les advertències als drets d’autor i de propietat industrial aquí realitzades, i no implica cap concessió de llicència a l’usuari.

Així mateix, l’usuari queda expressament autoritzat a descarregar des d’aquest lloc web els programes d’ordinador titularitat de Solvia, sempre que això s’efectuï amb la finalitat de possibilitar l’accés als serveis oferts en aquest lloc web i per a fins privats i personals de l’usuari, sense finalitat comercial o de distribució, i sense modificar, alterar o descompilar els continguts, ni traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

Qualsevol altra utilització de les creacions intel•lectuals o continguts d’aquest lloc requereix l’autorització expressa i per escrit de Solvia.

5.5 Reserva d’accions.

L’ús dels continguts o serveis d’aquest lloc web no implica ni suposa la concessió de llicència o autorització d’ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel•lectual o industrial o sobre qualsevol altre dret.

L’usuari d’aquest lloc web es compromet a respectar els drets enunciats i a evitar qualsevol actuació que els pugui perjudicar; en tot cas, es reserva a Solvia l’exercici de tots els mitjans i les accions legals que li corresponguin en defensa dels seus legítims drets de propietat intel•lectual i industrial.

6- Enllaços

6.1 Enllaços a pàgines web independents d’aquest lloc web

6.1.1 Al lloc web de Solvia l’usuari pot trobar diversos enllaços que el conduiran a pàgines web independents d’aquesta. La seva única finalitat és la de facilitar l’accés a altres fonts d’informació a Internet relacionades amb els serveis oferts o de caràcter general. La seva inserció en aquest lloc web està inspirada en el respecte dels drets de propietat intel•lectual i industrial que, si escau, puguin correspondre als seus autors i titulars legítims.

6.1.2 Solvia no es fa responsable dels continguts als quals s’accedeixi en virtut dels enllaços esmentats, ni de les modificacions que s’hi portin a terme, ni de l’ús que d’aquells es realitzi, ni de la seva disponibilitat tècnica.

No obstant això, Solvia es compromet a fer el possible per evitar l’existència al seu lloc web d’enllaços a llocs de contingut il•legal, que promoguin activitats il•lícites racistes, xenòfobes i, en general, susceptibles d’atemptar contra els principis de llibertat i de dignitat humana o vulnerin els valors i drets reconeguts per la Constitució espanyola i per la Declaració Universal dels Drets Humans. En el cas que tingui coneixement efectiu que la informació a la qual remet algun enllaç és il•lícita, Solvia es compromet a actuar amb la deguda diligència per eliminar o inutilitzar aquest enllaç.

6.2 Condicions d´enllaç a aquest lloc web

Les persones o entitats que pretenguin realitzar o realitzin un enllaç des d’una pàgina web d’un altre portal d’Internet a qualsevol de les pàgines del lloc web de Solvia s’han de sotmetre a les condicions següents:

– Qualsevol enllaç al web propietat de Solvia s’efectuarà a la seva pàgina principal i només podrà ser format per la denominació “Solvia CAM International Homes, S.L.U.”, “Solvia”, “Oportunitats CAM” o per la marca gràfica denominativa “Solvia INMOBILIARIA DE CAM”, “Solvia” o “Solvia Sabadell Inmobiliaria”. Queda prohibida la utilització de qualsevol altra marca, logotip, eslògan i altres signes distintius pertanyents a Solvia.

– No s’establiran frames ni deep-links ni enllaços d’imatges amb les pàgines del lloc de Solvia sense l’autorització prèvia expressa de Solvia.

– No s’inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre les pàgines del web de Solvia ni sobre els seus serveis o continguts.

– L’establiment de l’enllaç no implicarà l’existència de relacions entre Solvia i el titular de la pàgina web o del portal des del qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació de Solvia dels serveis i continguts oferts al portal esmentat.

– L’establiment d’enllaços sense respectar les condicions esmentades pot suposar una violació dels drets de propietat intel•lectual i/o industrial titularitat de Solvia, protegits en els termes assenyalats al paràgraf 5 d’aquestes condicions generals.

7- Fòrums de debat i butlletins

Solvia no es fa responsable de les manifestacions o opinions que es puguin expressar als diferents fòrums permanents, als butlletins o als xats o tertúlies ocasionals que, si escau, tinguin lloc al si d’aquest lloc web, però procurarà en tot moment la correcta utilització d’aquests mecanismes o serveis, i vetllarà pel màxim respecte a la dignitat de les persones i a la llibertat d’expressió emparada per la Constitució espanyola. En tot cas es reserva el dret a denegar o eliminar les intervencions de continguts il•lícits o que consideri inconvenients sense necessitat de justificació o cap explicació, en el moment en què en tingui coneixement efectiu.

Els usuaris d’aquests serveis han d’evitar qualsevol mena de manifestació falsa, abusiva, obscena, amenaçadora o que infringeixi de qualsevol manera la legislació vigent, i han de mostrar un tracte respectuós amb terceres persones, intervinents o no en els fòrums o tertúlies.

8- Cookies

Solvia posa en coneixement dels usuaris que el seu portal solvia.es té cookies instal·lades únicament i exclusivament a efectes estadístics o funcionals.

Les cookies són petits arxius d’informacions que es generen a través de les instruccions que els servidors web envien als programes navegadors i que es desen en un directori específic de l’ordinador de l’usuari. Per si mateixes, les cookies no poden identificar de manera personal l’usuari, encara que sí poden contenir la seva adreça IP (usuari anònim). El registre de l’esmentada adreça IP serveix només per a fins exclusivament interns, com ara les estadístiques d’accés a aquest lloc web, i també per al coneixement de l’activitat dels visitants del lloc web per tal de millorar-lo i la navegabilitat de l’usuari. La seva utilització en aquest lloc web obeeix a l’interès de Solvia a adquirir més coneixement sobre l’activitat dels visitants del lloc web per tal de millorar-lo i facilitar la navegabilitat a l’usuari. La majoria dels navegadors accepten la utilització de cookies de manera automàtica. Tanmateix, l’usuari té la possibilitat d’impedir l’accés al seu ordinador, mitjançant l’elecció de l’opció corresponent del seu navegador. La desactivació no impedeix la visualització de les pàgines d’aquest lloc web ni interfereix en la navegació.

Aquest portal utilitza les eines de mesurament de Google Analytics i Yandex que permeten analitzar el comportament i el perfil dels visitants anònims amb l’objectiu de millorar el funcionament del lloc; aquest mesurament utilitza cookies de tercera part. Si desitgeu més informació sobre la seva política de privadesa i exclusió voluntària podeu acudir al seu lloc web: http://www.google.com/analytics/es-ES/ y en https://metrica.yandex.com/

Ocasionalment s’utilitzen cookies servides per l’empresa comScore amb fins de seguiment d’efectivitat publicitària. Aquestes cookies recopilen informació anònima. Si desitgeu més informació sobre la seva política de privadesa i exclusió voluntària podeu acudir al seu lloc web: https://www.comscore.com/esl/.

9- Exempció de responsabilitat

9.1 Pels continguts:

9.1.1 Informacions. Les informacions, tant pròpies com de tercers, que surten en aquest lloc web es proporcionen “com estan”, sense garanties de cap mena quant a la seva exactitud i actualització. Per tant, Solvia no es fa responsable dels possibles perjudicis que la seva utilització pugui causar.

Solvia es compromet a fer tots els possibles per evitar que al seu lloc web apareguin continguts il·lícits i, en cas d’assabentar-se de l’existència d´aquests continguts, eliminar-los o impedir-hi l´accés. No obstant això, no es garanteix la licitud dels continguts que se subministrin a partir d´informació proporcionada per tercers proveïdors, col·laboradors o usuaris.

9.1.2 Errors. En relació amb el que s’esmenta al paràgraf anterior, els documents publicats podrien contenir incoherències tècniques o errors tipogràfics involuntaris, dels quals Solvia no se’n fa responsable. En qualsevol cas, el titular d’aquest lloc web demana disculpes per aquests errors, es compromet a solucionar, al més aviat possible, les irregularitats esmentades i agraeix qualsevol comentari, rectificació o suggeriment sobre això que l’usuari pot remetre a web@solvia.es.

9.1.3 Menors d’edat. Solvia no es fa responsable dels possibles prejudicis que la utilització dels serveis per part de menors d’edat pugui causar. Els pares i representants legals seran considerats responsables per tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec.

9.2 Pel funcionament del lloc:

9.2.1 Privadesa. Solvia no garanteix privadesa absoluta en la utilització d’aquest lloc, ja que no s’ha de descartar la possibilitat que tercers no autoritzats puguin tenir coneixement d’aquesta i de les circumstàncies en què es realitza.

9.2.2 Virus. Solvia no accepta cap responsabilitat pels possibles danys causats per virus informàtics, l’absència dels quals no queda garantida.

9.2.3 Disfuncions tècniques. Solvia queda eximida de qualsevol responsabilitat derivada del mal funcionament del lloc o de qualsevol dels seus serveis que tingui origen en una circumstància accidental, força major, tasques necessàries de manteniment o qualsevol altra causa no imputable a ella.

10- Termini i modificació

Si bé, en principi, la durada d’aquest lloc és indeterminada, Solvia es reserva el dret a modificar, suspendre o donar per acabada la prestació dels seus serveis o continguts, en tot o en part, en qualsevol moment, i sense necessitat de preavís als seus usuaris.

Així mateix, la informació, la presentació i els serveis que ofereix aquest lloc poden ser sotmesos a canvis periòdics o puntuals, susceptibles de ser efectuats lliurement per Solvia sense que estigui obligada a comunicar-ho als usuaris.

11- Llei i jurisdicció aplicable

Aquestes condicions generals d’ús es regeixen per les lleis espanyoles. Qualsevol disputa en relació amb el lloc web de Solvia se substanciarà davant la jurisdicció espanyola, i les parts se sotmetran a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols i els seus superiors jeràrquics, amb expressa renúncia als seus furs si en tenen i són diferents dels indicats.

12- Nielsen/NetRatings

Este Sitio Web utiliza las herramientas de medición de audiencia de Nielsen//NetRatings, que permiten analizar el comportamiento y perfil de los visitantes anónimos, con el objetivo de mejorar el funcionamiento del sitio, esta medición utiliza cookies de tercera parte, puede acceder a la política de privacidad de esta empresa en esta dirección (http://www.netratings.com/privacy.jsp?section=leg_scs_es)

Política de dades personals

Política de protecció de dades de caràcter personal

En compliment del que s’estableix a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (a partir d’ara, LOPD), Solvia Servicios Inmobiliarios, S.L.U. (a partir d’ara, “Solvia”) posa en coneixement dels usuaris d’aquest lloc web el següent:

1. Les dades que els usuaris facilitin com a conseqüència de la utilització i sol•licitud dels diferents serveis que s’ofereixen a través del lloc web al qual s’accedeix, entre altres, mitjançant l’adreça principal www.solvia.es, seran objecte de tractament i incorporades al corresponent fitxer el responsable del qual és Solvia, amb domicili social al carrer Òscar Esplà núm. 37, 03007 d’Alacant, Espanya.

2. Quan per a la utilització o sol•licitud d’algun servei sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, els usuaris han de garantir la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. En aquest sentit, és obligació dels usuaris mantenir actualitzades les dades de manera tal que corresponguin a la realitat en cada moment.

3. En facilitar dades de caràcter personal mitjançant la sol•licitud dels serveis que s’ofereixen a través d’aquest lloc web o el seu enviament mitjançant qualsevol altre mitjà, els usuaris declaren acceptar plenament i sense reserves la incorporació de les dades facilitades als fitxers de Solvia i el seu tractament, en els termes estipulats en aquest document.

4. Els usuaris poden exercir, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició de les seves dades recopilades i arxivades. L’exercici d’aquests drets es pot fer adreçant-se per escrit a Solvia Servicios Inmobiliarios, S.L.U. –Departament Jurídic–, amb domicili Av. de Elche, 178 03008 Alacant, o mitjançant un correu electrònic certificat a: protecciondedatos@solvia.es. En tots dos casos cal adjuntar una fotocòpia del document nacional d’identitat, data, signatura i adreça a efectes de notificacions.

5. Com a conseqüència del registre com a usuari, l’usuari accepta que les dades personals que ell ha facilitat o que faciliti en el futur a Solvia siguin objecte de tractament en un fitxer de dades de caràcter personal. Les dades registrades seran utilitzades per a la prestació i administració dels serveis oferts per Solvia i per a la realització d’estadístiques. Així mateix, podran ser utilitzades amb el consentiment previ dels interessats, que s’entendrà atorgat si no manifesten res al contrari abans de finalitzar el procediment de contractació o de subscripció, per a la remissió mitjançant correu electrònic, SMS, MMS o qualsevol altre mitjà de comunicació facilitat per l’usuari de publicitat i altres promocions comercials tant de Solvia i del grup Banc Sabadell de qualsevol producte i/o servei financer i no financer, d’inversió, dipòsits, crèdits, gestió, administració, assessorament, consultoria, taxació, intermediació mobiliària i immobiliària així com assegurances i reassegurances que en cada moment posin a disposició dels seus clients o del públic en general. L’autorització implica el consentiment de l’usuari per a la realització per part de Solvia de perfils dels seus clients i usuaris i això, amb la finalitat de poder personalitzar i individualitzar els seus productes o serveis i les seves ofertes, així com per poder-los adequar en la mesura del possible a les seves necessitats, en la forma i amb les limitacions contingudes a la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal i a la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

Si no consentiu que les vostres dades personals siguin tractades amb finalitats de promoció i publicitat tant dels nostres productes i/o serveis com dels d’altres empreses del grup, indiqueu-ho escrivint un correu electrònic a l’adreça protecciondedatos@solvia.es.

En qualsevol moment podreu revocar el consentiment prestat per a l’enviament de comunicacions comercials electròniques remetent un correu a l’adreça següent: protecciondedatos@solvia.es.

6.En facilitar dades de caràcter personal mitjançant la sol•licitud dels serveis que s’ofereixen a través d’aquest lloc web o el seu enviament mitjançant qualsevol altre mitjà, els usuaris declaren acceptar plenament i sense reserves que aquestes dades siguin cedides, si escau, a qualsevol empresa integrada o que s’integri en el futur al grup d’empreses, a fi d’oferir als usuaris un servei personalitzat i d’acord amb les seves necessitats en l’àmbit dels productes i serveis immobiliaris, financers, parabancaris, d’assegurances, de serveis, oci, culturals i qualsevol altre que prestin les empreses del grup esmentat. L’usuari en qualsevol moment podrà revocar el seu consentiment mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a protecciondedatos@solvia.es..

7. Solvia es compromet a adoptar en tot moment les mesures d’índole tècnica i organitzatives legalment requerides per evitar la pèrdua, alteració o accés no autoritzat, implementant a l’esmentat fi tots els mitjans i sistemes tècnics al seu abast, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos que estan exposats, bé provinguin de l’acció humana o del mitjà físic o natural. Amb tot, els usuaris han de ser conscients que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Així mateix, Solvia es compromet a adoptar en tot moment les mesures d’índole tècnica i organitzatives legalment requerides per evitar la pèrdua, alteració o accés no autoritzat, implementant a l’esmentat fi tots els mitjans i sistemes tècnics al seu abast, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos que estan exposats, bé provinguin de l’acció humana o del mitjà físic o natural. Amb tot, els usuaris han de ser conscients que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

8. Solvia es reserva el dret de modificar en qualsevol moment la seva política de tractament i seguretat de dades personals, sempre respectant la legislació vigent en matèria de protecció de dades, i amb la comunicació prèvia als interessats, bé mitjançant la publicació en aquesta mateixa pàgina o en qualsevol altre lloc del lloc web, bé per qualsevol altre mitjà de comunicació o difusió que es consideri oportú.